Политика за бизнис етика и антикорупција

“Дојран Стил “ во целост ја спроведува Политиката за  Деловна етика и антикорупција која се заснива на Политиката на Холдингот компанијата “  Виохалко “ чијашто членка е и “Дојран Стил“  .

Компаниите Виохалко се посветени да го водат својот бизнис со чесност и интегритет и во согласност со сите релевантни закони. Компаниите Виохалко обезбедуваат транспарентност во сите интеракции и признаваат дека имаат морална и законска обврска да постапуваат одговорно во сите јурисдикции. Растот на бизнисот и успехот на компаниите Виохалко ќе се потпира на извонредноста на нивните производи и услуги. Компаниите Виохалко не можат да толерираат незаконска или неетичка деловна активност. Нивните перформанси и конкурентност се зајакнуваат исклучиво преку законско однесување.

Компаниите Виохалко ги охрабруваат сите нивни поврзани страни да го имаат потребното разбирање и свест и да соработуваат во какви било дејствија што помагаат во борбата против корупцијата.

Антикорупција и анти -поткуп

Компаниите Виохалко се целосно против сите видови поткуп и корупција. Во согласност со соодветните закони за борба против корупцијата и поткуп, како и внатрешните упатства, компаниите Виохалко не толерираат каква било форма на поткуп меѓу вработените, јавните службеници, деловните партнери или која било деловна практика што може да создаде впечаток за несоодветно влијание. Компаниите Виохалко се решени да одржуваат култура на чесност и спротивставување на измамата и корупцијата. Прифаќањето поткуп или поткупување никогаш не може да се прифати за каква било цел.

Финансиски или други придонеси за политички партии, нивни службеници или кандидати за јавни функции никогаш не се даваат во име на компаниите Виохалко.

Подароци, покани и други гратиси

Кога станува збор за гратиси во форма на подароци или покани, компаниите Виохалко строго се грижат да нема  појава на нечесност или несоодветно однесување. Компаниите Виохалко не дозволуваат гратиси што можат да предизвикаат сомнеж за нивниот интегритет или се чини дека влијаат врз деловните одлуки.

Подароци или награда со вредност поголема од 150 евра за  или од кој било клиент или добавувач (или кој било потенцијален клиент или добавувач) не треба да се нудат или прифаќаат со цел да се добие деловна предност.

Спонзорства и донации

Заедно со вредностите на одговорност, компаниите Виохалко имаат спонзорства и донации,кои се  целосно транспарентни и усогласени со локалните закони, етика и практики а со цел да се промовираат образованието, културата, социјалните или хуманитарни причини, спортот и позитивни однесувања во однос на животната средина.

Перење на пари

Компаниите Виохалко не учествуваат во каква било форма на перење пари или недозволени финансии и ги почитуваат сите релевантни закони и прописи во која било јурисдикција каде што компаниите водат бизнис. Тие ја преземаат меѓународната битка против перење пари и донесуваат соодветни мерки за да се усогласат со соодветните одредби.

Конфликт на интереси

Вработените, менаџментот и членовите на Одборот на директори на компаниите Виохалко ги спроведуваат своите приватни и други надворешни активности и финансиски интереси на начин што не е во конфликт  или  не предизвикува  конфликт  со интересите на компаниите Виохалко.

Фер конкуренција

Компаниите Виохалко го водат својот бизнис во слободна, фер и отворена конкуренција. Политиката на компаниите Виохалко е конкурентите да се  натпреваруваат енергично и праведно, но секогаш во целосна согласност со важечките закони и деловната етика.

Компаниите Виохалко мора да ги почитуваат сите важечки антимонополски закони и закони за конкуренција и се обврзани да постапуваат со конкурентите со чесност, правичност и интегритет. Конкурентните предности се добиваат преку понудата на производи базирани на иновации, истражување и развој и инженерство, а не преку неетички или нелегални деловни практики.

Компаниите Виохалко не склучуваат антиконкурентни договори со конкурентите, вклучувајќи одредување на цените, распределба на пазарот или сегментација. Виохалко компаниите не разменуваат комерцијално чувствителни информации со конкурентите. 

Сметководство, книги и записи

Компаниите Виохалко ќе одржуваат систем на внатрешни сметководствени контроли и ќе ги чуваат своите книги и евиденција, во разумни детали што точно и фер ги одразуваат трансакциите и располагањето со средствата. Компаниите Виохалко обезбедуваат транспарентно, вистинито, релевантно, сеопфатно и навремено пристап  до нивните податоци.

Лични податоци

Компаниите Виохалко се посветени на правилна и пропорционална обработка на лични податоци, строго за целите што им се познати на соодветните поединци кои подоцна  може да бидат вработени, претставници на добавувачи, клиенти или какви било други страни. Обработката се изведува во согласност со ЕУ и локалното законодавство, внатрешните упатства и принципите на транспарентност и почитување на правата на поединците. Личните податоци се споделуваат само ако тоа е наложено со закон или од трети страни кога е од суштинско значење за обезбедување на потребните услуги и производи.

Компаниите Виохалко се обврзуваат да обезбедат дека личните податоци се обработуваат законски, праведно и на транспарентен начин,

собрани за одредени, експлицитни и легитимни цели, се соодветни, релевантни и ограничени на она што е потребно и се чуваат не подолго отколку што е потребно за наменетите цели.

Доверлива информација

Виохалко компаниите ги штитат доверливите информации, опфаќајќи ги сите информации од комерцијално чувствителна природа, кои вообичаено не им се познати на луѓето надвор од соодветната компанија. Ова може да вклучи технички информации за производи или процеси, списоци на клиенти, цени за набавка и други договорни услови, трошоци, цени, маркетинг или стратегии за услуги, информации за стратегија на компанијата, внатрешен материјал за истражување на компанијата, други доверливи информации добиени преку водење бизнис во име на компанија Виохалко.

ПРИМЕНЛОСТ

Оваа Политика се однесува на сите вработени, службеници, директори и правни лица на Виохалко. Кога водат бизнис во име на Компанијата, третите страни треба да го почитуваат истото ниво на интегритет, етичко однесување и усогласеност со законот како и вработените во Компанијата. Во јурисдикции каде локалните закони или прописи поставуваат построги правила од оние утврдени во оваа Политика, секогаш мора да преовладуваат построгите правила.

Copyright 2023 Dojran Steel | All Rights Reserved | Dojran Steel

Услови за користење Manage Cookie Preferences