Политика за енергија и климатски промени

“Дојран Стил “ во целост ја спроведува Политиката за  Енергија и климатските промени  која се заснива на Политиката на Холдингот компанијата “  Виохалко “ чијашто членка е и “Дојран Стил“

Оваа Политика го потврдува нашиот пристап да се биде дел од глобалниот напор за справување со климатските промени. Како значајни потрошувачи и на необновлива и на обновлива енергија, ние сме посветени на купување и користење на енергија на најисплатлив, ефикасен и еколошки одговорен можен начин.

За да го постигнеме ова, ние ќе:

  • ќе се усогласуваме во целост со сите законодавства поврзани со енергијата и соединенијата на јаглеродот и другите регулаторни барања и барања за известување
  • континуирано подобрување на енергетската ефикасност со имплементација на ефективни програми за управување со енергија кои ги поддржуваат сите операции додека обезбедуваат безбедна и удобна работна средина
  • евалуација на сите инфраструктурни инвестиции (нова опрема, обнова на постоечка опрема) и нови производствени процеси врз основа на придонес за енергија и редуцирање на јаглеродни емисии
  • Развивање стратегија за ефикасно идентификување и намалување на јаглеродното влијание ; директно и индиректно на компанијата и нејзините производи.
  • Вклучување во реномирани иницијативи за воспоставување програма за намалување на јаглеродното влијание низ синџирот на вредност и вклучување на сите засегнати страни.
  • Обезбедување дека има доволно надзор од страна на на Менаџментот  за прашања поврзани со енергетската ефикасност и емисиите на стакленички гасови.
  • Обука на вработените во практиките за управување со енергија според нивната улога и област на влијание
  • Активно вклучување на трговските и јавните тела за развој и имплементација на најдобри практики

• Редовно прегледување и известување за нашите перформанси и преглед на  Политиката  во однос на нејзината  релевантност  за потребите на бизнисот и засегнатите страни.

Copyright 2023 Dojran Steel | All Rights Reserved | Dojran Steel

Услови за користење Manage Cookie Preferences