Проекти

Обиколница Скопје

Меѓународен аеродром Скопје

Основно јавно обвинителство


Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје

Пешачки мост – Скопје

Управна зграда на „оне.Вип“

Офицерски дом – Скопје

Народна банка на Република Северна Македонија


Музеј на македонската борба – Скопје

Министерство за надворешни работи

Copyright 2023 Dojran Steel | All Rights Reserved | Dojran Steel

Услови за користење Manage Cookie Preferences