Integrity Hotline

EthicsPoint Alert System

Report

Нашата компанија е посветена на негување култура на чесност, транспарентност и одговорност која бара највисоки можни стандарди на професионално и етичко однесување од сите вработени и деловни партнери. За да се зацврсти спречувањето на неправилности, неетичкото и криминалното однесување, сакаме да се увериме дека секој кој има сомнеж во врска со етички прашања поврзани со работењето на нашата компанија може да изрази загриженост (дури и анонимно) без страв од одмазда.

За таа цел, воспоставивме соработка со независен, надворешно хостиран систем, за жешка линија за дојавување (EthicsPoint) за да го направиме пријавувањето на загриженост полесно и побезбедно.

Зошто да пријавите?

Платформата EthicsPoint постои за да прима известувања било преку телефон или интернет. Настојуваме брзо и доверливо да одговориме на секоја пријава за недолично однесување. Посветени сме секогаш да работиме со највисоки етички стандарди. Притоа, се стремиме да бидеме одлично место за работа, да бидеме добри корпоративни граѓани и да поттикнеме вредност за нашите акционери.

Што да пријавите?

Секоја загриженост или сомнеж што вклучува несоодветно, неетичко или незаконско однесување, кое има ризик за другите како што се нашите вработени, деловни партнери, околината или кое било прашање од јавен интерес.

Ова може да ги вклучува било кои прашања, како што се:

 • корупција
 • поткуп
 • судир на интереси
 • измама
 • вознемирување и дискриминација
 • здравје и безбедност при работа
 • загадување на животната средина
 • антиконкурентни практики
 • повреда на лични податоци

Кој може да пријави?

 • вработени,
 • деловни партнери
 • секој кој или има знаење или бил свесен за информации кои вклучуваат несоодветно, неетичко или незаконско однесување поврзано со работењето на нашата компанија
 • секој што се сомнева во наштетување на јавниот интерес поврзан со работењето на нашата компанија

Како да пријавите?

За да алармирате загриженост за дојавување и да известите, можете да контактирате со EthicsPoint платформата на повеќе начини со кликнување тука.

Без разлика на кој начин да одберете да контактирате со Порталот EthicsPoint, ќе ви биде даден единствен број на случај кој мора да го чувате безбедно за да добивате повратни информации.

Известувањата се внесуваат директно на безбедниот сервер на Порталот EthicsPoint за да се спречи какво било можно нарушување во безбедноста. Порталот EthicsPoint ги прави овие известувања достапни само на независниот етички комитет кој е одговорен за евалуација на известувањето, врз основа на видот на повредата и локацијата на инцидентот. Секој од овие приматели на известувања имал обука за чување на овие извештаи со најголема доверба.

Ние постапуваме со интегритет во сè што правиме. Ние си веруваме еден на друг да дадеме сè од себе и да бидеме индивидуално одговорни за нашата работа, притоа соработувајќи со почит и на професионален начин. Имаме колективна желба за извонредност и постојано размислуваме за нови и иновативни начини на кои ги правиме работите.

Copyright 2023 Dojran Steel | All Rights Reserved | Dojran Steel

Услови за користење Manage Cookie Preferences