Политика за здравје и безбедност при работа

“Дојран Стил “ во целост ја спроведува Политиката за Безбедност и здравје при работа која се заснива на Политиката на Холдингот компанијата “  Виохалко “ чијашто членка е и “Дојран Стил“  . Политиката за Безбедност и здравје при работа е рамка за воспоставување и прегледување на дефинираните цели и периодично се прегледува и менува кога е потребно.

Компаниите  Виохалко се посветени континуирано да промовираат Безбедност и здравје за своите вработени, како и за нивните партнери, вклучувајќи клиенти, добавувачи, изведувачи и посетители.

Главната цел на компаниите е „Без несреќа и никаква професионална болест“ и за да се постигне оваа цел истото  се  бара од  сите нивни вработени и партнери, преку  :

  • строго усогласување со сите важечки закони и целосно имплементирање сите стандарди, упатства и процедури на Виохалко во врска со  Безбедноста и здравјето при работа
  • идентификување и оценување на ризиците во однос на Безбедноста и здравјето за оперативните процеси и спроведување на  превентивни мерки со цел да ги ублажи ризиците
  • пријавување и детално истражување на сите инциденти (несреќи и неусгласености  ) и  спроведување на  соодветни корективни и превентивни мерки за да се избегне нивното повторно појавување.
  • комуницирање за сите прашања поврзани со  Безбедноста и здравјето со сите засегнати страни отворено и транспарентно.
  • препознавање на важноста во однесувањето  кај луѓето и нивните ставови  во однос  на Безбедноста и здравјето и  обезбедање тековни информации и обуки за поддршка на знаењата и вештините за  Безбедноста и здравјето при работа
  • континуирано подобрување на перформансите на Безбедноста и здравјето при работа преку вклучување на сите засегнати страни во напорите за  интегрирање на Безбедноста и здравјето  како клучен елемент во целиот процес на управување и корпоративната култура

Вработените и деловните партнери треба да бидат посветени на  Безбедноста и здравјето на “сите места во секое време“ како услов за продолжување на вработувањето и соработката.

Copyright 2023 Dojran Steel | All Rights Reserved | Dojran Steel

Услови за користење Manage Cookie Preferences