Политика за квалитет

 • Го спроведуваме системот за квалитет според барањата на EN ISO 9001
 • Го почитуваме и доследно го спроведуваме локалното законодавство и законодавството на ЕУ
 • Посветени сме на континуирано подобрување на ефикасноста на нашиот Систем за квалитет
 • Ги почитуваме барањата на нашите клиенти, како и законските и техничките барања за производите и услугите што ги нудиме
 • Сериозно ги земаме предвид повратните информации од нашите клиенти (препораки, коментари, жалби итн.)
 • Поставуваме објективни цели за квалитет и го следиме напредокот
 • Се грижиме сите наши вработени да се целосно информирани за нивните конкретни одговорности во врска со квалитетот и целосно да учествуваат во активностите за подготовка, имплементација и евалуација на процесот на квалитет
 • Се грижиме нашите вработени да имаат соодветно образование, обука и информации
 • Ги обезбедуваме потребните финансиски и човечки ресурси за поддршка на континуирано подобрување на квалитетот
 • Ги користиме модерните технологии и практики за подобрување на нашето внатрешно работење
 • Се грижиме нашите процеси и методи да се во целосна согласност со правилата и законодавството во областа на здравјето, безбедноста и животната средина.
Copyright 2023 Dojran Steel | All Rights Reserved | Dojran Steel

Услови за користење Manage Cookie Preferences