Управување со отпечатокот врз животната средина

Административна структура за заштита на животната средина

Одделението за животна средина е вклучено во организациската шема во производниот погон на компанијата и работи со цел да го имплементира Системот за управување со животната средина, да ги следи еколошките програми и да продолжи кон подобрување на условите на животната средина. Раководството е директно информирано од надлежните директори за прашањата поврзани со заштитата на животната средина и го следи спроведувањето на Политиката за животна средина.

Обука за прашања поврзани со животната средина

Успешната имплементација на политиката за заштита на животната средина и создавањето култура што е ориентирана кон животната средина може да се постигне само преку активно учество на сите. За таа цел, компанијата обезбедува обука за вработените на теми поврзани со управувањето со животната средина (на пример, управување со еколошки материјали и отпад, зачувување енергија и вода, применливо законодавство итн.).

Инвестиции и трошоци

Раководството на компанијата ги обезбедува потребните ресурси за заштита на животната средина. За да се обезбеди надградба на инфраструктурата и тековно подобрување на нејзината ефикасност во поглед на заштитата на животната средина, се вршат значителни инвестиции на годишно ниво.

Транспорт

Природата на работењето на нашата компанија бара од снабдувачите да ги транспортираат суровините и другите материјали во нашите простории, а готовите производи да се транспортираат до дистрибутерите/клиентите. Покрај тоа, транспортот е потребен за вработените да стигнат до своите работни места, како и за службени патувања.

Воспоставивме серија практики, кои меѓу другите придобивки што ги обезбедуваат доведоа и до намалување на емисиите на CO2 и на други влијанија што ги има транспортот на луѓето врз животната средина.

  • Превоз на персонал со изнајмени и/или автобуси на компанијата;
  • Регрутирање персонал од локалните заедници.
Copyright 2023 Dojran Steel | All Rights Reserved | Dojran Steel

Услови за користење Manage Cookie Preferences