Синџир на снабдување

Односи со нашите клиенти и добавувачи

Компанијата гради односи на доверба со добавувачите; ваквите врски се од клучно значење за одржливиот развој, бидејќи добавувачите обезбедуваат суровини и помошни материјали, опрема и услуги, сите неопходни за развојот, производството и дистрибуцијата на конкурентни производи.

Управување со синџирот на снабдување

Компанијата ги избира и ги раководи своите добавувачи на одговорен начин. Добавувачите се значајна група засегнати страни, бидејќи обезбедуваат суровини и други материјали, опрема и соодветни услуги, кои се неопходни компоненти за развојот на производите. Компанијата, како страна што ги купува производите и услугите, ги исполнува своите обврски одговорно и презема дејства што ќе имаат позитивен ефект врз синџирот на снабдување.

Copyright 2023 Dojran Steel | All Rights Reserved | Dojran Steel

Услови за користење Manage Cookie Preferences