Интегриран SD систем за армиран бетон

Интегрираниот SD систем за армиран бетон се состои од:

1.SD челик за армирање бетон

  • SD шипки и котур
  • SD преднапрегнати шипки исечени според нарачка
  • SD котур

2. Мрежни и решеткасти носачи

  • Специјална SIDEFIT мрежа
  • Жичена мрежа
  • Решеткасти носачи
Copyright 2023 Dojran Steel | All Rights Reserved | Dojran Steel

Услови за користење Manage Cookie Preferences