Политика за животна средина

“Дојран Стил “ во целост ја спроведува Политиката за  Животна средина која се заснива на Политиката на Холдингот компанијата “  Виохалко “ чијашто членка е и “Дојран Стил“  .

Компаниите Виохалко се посветени да работат со апсолутна одговорност и почит кон животната средина и општеството. Здравото управување со влијанието врз животната средина на производствените и складишните капацитети  е една од најважните цели и има апсолутно  суштинско значење за одржливоста на активностите на компаниите.

За да се постигнат целите на компаниите, од сите вработени се бара да ги разберат и да се придржуваат кон следните принципи:

  • да работат во целосна согласност со важечкото национално и ЕУ законодавство за животна средина, како и со специфичните еколошки оперативни услови на секоја членка на Холдинг компанијата ,
  • да работи одговорно, да има целосно знаење за влијанијата врз животната средина и да ги процени сите оперативни ризици врз животната средина.
  • да се воспостават механизми за следење на еколошките аспекти
  • да се постават цели на системите за управување со животната средина на компаниите, како и цели за постојано подобрување на нивните перформанси за животната средина и минимизирање на нивното влијание врз животната средина и релевантните влијанија, вклучително и создавање отпад и потрошувачка на вода.
  • да соработуваат исклучиво со соодветно лиценцирани изведувачи за управување со генерираниот отпад, давајќи им приоритет на компатибилни методи според принципите на циркуларната економија.
  • да ги преземе сите неопходни превентивни мерки за да обезбеди заштита на животната средина за складирање на опасни материи.
  • препознавање дека водата е скапоцен национален ресурс, водните ресурси мора да се зачуваат и ефективно да се користат во текот на работењето на Компанијата. Понатаму, од суштинско значење е сите испуштања на вода во капацитети за примање вода или централизирани мрежи за отпадни води, да ги исполнуваат законските ограничувања за испуштање и да не го загрозуваат водниот живот на кој било начин
  • да врши редовно проверки за самооценување на перформансите на животната средина според критериумите за проценка на Виохалко.
  • да се решат сите потенцијални инциденти врз животната средина, следејќи ја назначената постапка за одговор на инциденти во животната средина и соодветната истрага
  • да работи во состојба на апсолутна транспарентност и да учествува во отворен дијалог за прашања поврзани со животната средина со сите засегнати страни.
Copyright 2023 Dojran Steel | All Rights Reserved | Dojran Steel

Услови за користење Manage Cookie Preferences